Reklamační řád e-shopu kupujted.cz

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU:

TPL CZECH S.R.O.
K PLEVNU
268 01  HOŘOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 00508616

 

Prodávající:

Giv cz. s.r.o.

Vilímovská 642/3
160 00 Praha 6
IČ: 25087801


Bankovní spojení: 2106326251/2700

 

ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKT

Peter Dorny, tel.: 233 323 081, e-mail: info@giv-cz.cz

 


1. Všeobecná ustanovení

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva a povinnosti mezi prodávajícím (nebo také „dodavatel“) a kupujícím (dále také jen „spotřebitel“) z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, a popisuje, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. 

 

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo) umožňuje-li to povaha věci.

 

Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. Podmínky a rozsah prodloužení záruky budou uvedeny v záručním listě.
2. Záruční doba

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě (případně daňovém dokladu). Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě.

 

Délka záruční doby je do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkačky, limonády, ovocné šťávy, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud prodávající nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u uživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít.

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

 

Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

         


3. Záruční podmínky

 

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (nemá podstatné vlastnosti, které si prodávající a kupující ujednali či nesplňuje svůj účel užití). Pokud jakkoli poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@kupujted.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

 

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Místem pro uplatnění reklamace je kontaktní místo (provozovna prodejce). Je-li však v záručním listě uvedeno jiné kontaktní místo, uplatní kupující právo na reklamaci u podnikatele v něm uvedeném. Není-li uvedeno jinak, je místem pro uplatnění reklamace TPL Czech s.r.o., IČ: 00508616, K Plevnu 388/10, 268 01 Hořovice.

 

Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.) na vlastní náklady. Při uplatnění reklamace je nutno předložit řádně vyplněný reklamační formulář.

 

Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno (zabaleno v krabici či balicím papíru), aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík je třeba označit tak, že z něj bude patro, že se jedná o reklamované zboží. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, tedy kopii nákupního dokladu, podrobný popis závad/y a údaje na kupujícího). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. 

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

 

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou:

-     znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení,

-     neopatřené náležitými doklady a popisem závady,

-     neoznačeny místem závady.

 

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

 

4. Způsob vyřízení reklamace

 

Je-li kupující spotřebitel, o reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem. Po marném uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

 

Kupující (spotřebitel) obdrží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem či formou SMS; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, expedici balíku a termínu doručení, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl při nákupu.

 

O ukončení reklamace je kupující informován buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodejce oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

 

5. Závěrečná ustanovení


Tento reklamační řád je platný od 8.4.2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

 

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího a jako dokument na kupujted.cz

 

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením reklamačního řádu. Odesláním objednávky souhlasíte s tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste je řádně přečetl.